Zápis z členské schůze

Před 14 dny jsme měli v Kostelíku 12. členskou schůzi a zhodnotili jsme rok, který výrazně ovlivnila karanténa kvůli koronaviru, zvolili staronový výbor našeho spolku a také naplánovali akce na příští rok. Takže se máme na co těšit.

Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit našeho jednání a i pro ty, kteří si chtějí připomenout, co jsme domluvili, je zde zápis. Tak se můžete podívat. Členská schůze_2020

Tady jsou ze zápisu vytažené plánované akce. Ale upozorňujeme, že se některé termíny na rok 2021 ještě mohou posunout a další termíny se upřesní.

Plán činnosti 2020/21:

V roce 2020 plánujeme

 • 28. 11. Zdobení vánočního stromu, úklid kaple, příprava na Vánoční koncert
 • 18. 12. Vánoční koncert v kapli s Hradním Duem
 • Příprava kalendáře pro členy OS Kostelík, fotografie Lukáš Let, organizace tisku Radim Perlín
 • 31 12. Výprava ke Křížku

Plán činností 2021

30. 4. Pá Čarodějnice

19. 6. So Kuličkiáda v Kostelíku

9.7 – 10.7. Pá – So Skotsko v Kostelíku, dvoudenní festival

24. 7.  So Kostelík na vodě

Srpen povídání v kapli v Kostelíku

Potenciální témata  a hosté:

 • Míra Tupý: vzpomínky na Šestidenní
 • Eda Stehlík,
 • Roman Hartl, Dějiny Rakovnicka

11. 9.  SO 13. členská schůze OS Kostelík

Dále v průběhu prázdnin plánujeme

 • společný výlet do Mariánské Týnice za paní Irenou Bukačovou,
 • společenská setkání na návsi s grilováním.

Přílohy

Zápis z členské schůze

11. členská schůze se konala 21.9.2019 v kapli sv. Máří Magdaleny v Kostelíku od 15.00 hod.

Přítomných 25 členů.

PROGRAM:

 1. Schválení programu
 2. Zpráva o činnosti
 3. Zpráva o hospodaření
 4. Volba výboru
 5. Členské příspěvky.
 6. Program na další období
 7. Diskuse

Schválený program schůze:

PRO:25                                                       PROTI:0                                            ZDRŽEL SE:0

Zpráva o činnosti.

Zprávu o činnosti připravil a přednesl předseda OS Kostelík M. Let

Přehled činností ve druhé polovině roku 2018

 • Sečení přístupové cesty na vyhlídku Na Plazích.
 • Příprava návsi na umístění vánočního stromu.
 • Příprava kaple na vánoční koncert.
 • Vánoční koncert Hradní Duo.

Přehled činností za rok 2019:

 • Příprava a zajištění 11. pálení čarodějnic
 • Úprava cest na Vyhlídku a ke kompostárně.
 • Úklid kaple po zimě,příprava na letní provoz.
 • Kuličky na návsi.
 • 11Skotsko v Kostelíku
 • Lodě Berounka
 • Přednáška Mgr. Blažková.

Plánované akce konec roku 2019

 • Doplnění aleje švestek podél silnice směrem k řece
 • Úklid kaple na vánoční koncert.
 • Příprava vánočního koncertu s Hradním Duem.
 • Příprava a tisk kalendáře.
 • Příprava dotace na opravu oken a dveří kaple.

Schválení zprávy o činnosti:

PRO:25                                                              PROTI:0                                        ZDRŽ:0

Zpráva o hospodaření:

Zprávu přednesl Milan Let. Ve zprávě byly zdůvodněny nejvýznamnější příjmy a výdaje za rok 2018 a 2019.

Revizorka spolku J. Balšánová vyjádřila se zprávou o hospodaření souhlas a potvrdila správnost vedení hospodaření OS Kostelík z.s.

Schválení zprávy o hospodaření:

PRO :25                                                     Proti:0                                                            Zdržel se:0

Volba orgánů OS Kostelík z.s.

Na funkce předsedy OS Kostelík, z.s. byl navržen Milan Let, na funkci pokladníka byl navržen Robert Marek a na funkci člena výboru byl navržen Jaroslav Kratochvíl. Do funkce revizorky spolku byla navržena Jitka Balšánová.

Členská schůze volí za předsedu spolku Milana Leta

PRO :24                                             Proti:0                                                        Zdržel se:1

Členská schůze volí za pokladníka spolku Roberta Marka

PRO : 24                                                Proti: 0                                                     Zdržel se:1

Členská schůze volí za člena výboru Jaroslava Kratochvíla

PRO : 24                                                   Proti:0                                                  Zdržel se:1

Členská schůze volí za revizorku spolku Jitku Balšánovou

PRO : 24                                                      Proti:0                                               Zdržel se: 1

Členské příspěvky na rok 2020:

Výbor navrhuje členské příspěvky ve výši 100 Kč ekonomicky aktivní, 50Kč pro ekonomicky neaktivní, děti a důchodce.

Schválení příspěvků:

PRO : 25                                                    Proti:0                                                   Zdržel se:0

Plán činnosti pro rok 2020

V roce 2020 navrhujeme pořádat již tradiční akce a doplnit je případně o další akce podle potřeby.

Navržené aktivity na rok 2020:

 • Pálení čarodějnic
 • Kuličky u kaple
 • Výlet za poznáním Mikulova, Lednicko Valtický areál.
 • Skotsko v Kostelíku 11.7.2020
 • Přednášky v kapli
 • Renovace dveří a oken kaple s podporou grantového projektu
 • Lodě Berounka

Schválení plánu činnosti:

PRO : 25                                                       Proti: 0                                                 Zdržel se: 0

Diskuse:

V průběhu diskuse bylo schváleno pozastavení úprav cesty podél pole na vyhlídku Na Plazích.

PRO :16                                                         Proti:0                                                Zdržel se:9

K tomuto bylo dodáno předsedou sdružení, že celá věc bude zkonzultována s P.. Klaubem a poté se rozhodne o pokračování na další období.

Po skončení diskuze pozval předseda OS Kostelík z.s.  M. Let všechny přítomné na sousedské posezení před kaplí.

ZAPSAL: Milan Let

OVĚŘIL: Robert Marek

Zápis z 2. členské schůze

Členská schůze se konala dne 1.8. 2009 od 19.00 v na návsi v Kostelíku. 

Program:

 • 1. Schválení programu členské schůze
 1. Zpráva o činnosti
 2. Zpráva o hospodaření
 3. Úprava stanov
 4. Volba orgánů OS a stanovení členských příspěvků
 5. Program OS na další období
 6. Různé

 

Na zahájení členské schůze se registrovalo celkem  30 přítomných členů OS Kostelík. Schůze je usnášeníschopná.  

Tito přítomní mají hlasovací právo.

Hosté : Mirek Vyskočil, starosta SDH Modřejovice-Kostelík

Členskou chůzi zahájil a řídil Radim Perlín.

1.      Přítomní členové svalují program členské schůze 

                                                                                PRO 30, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

2.      Zpráva o činnosti.

Předseda OS Petr Klaub přednesl zprávu o činnosti OS Kostelík od založení do dnešního dne. Zhodnotil dosavadní práci výboru OS a vrátil se k jednotlivým cílům sdružení.

Usnesení: členská schůze schvaluje zprávu o činnosti  

PRO 30, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

3.      Zpráva o hospodaření

Hospodář OS Milan Let přednesl zprávu o hospodaření od minulé členské schůze a zdůvodnil nejvýznamnější příjmy a výdaje našeho sdružení.

Usnesení: členská schůze schvaluje zprávu o hospodaření

PRO 30, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

4. Úprava stanov.

Předseda OS Kostelík zdůvodnil návrh na doplnění stanov v článku II. Cíle sdružení takto

Za čtvrtou odrážku doplnit další odrážku

 • Kulturní, publikační a propagační činnost.

Na návrh J. Korfa byla do stanov dále doplněna další odrážka

 • Seminární činnost.

Usnesení 2.1.

Členská schůze schvaluje úpravu stanov OS Kostelík ve znění upraveném členskou schůzi.

PRO 30, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

 

5. Volba orgánů OS a stanovení členských příspěvků

Do výboru OS na další období byli navrženi dosavadní členové výboru Petr Klaub, Milan Let a Radim Perlín, Žádné další nominace do výboru nebyly předloženy.

Ve volbě byli zvolení členy výboru

Usnesení 2.2.

Členská schůze volí za předsedu Petra Klauba,                 PRO 29, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1

Členská schůze volí za pokladníka Milana Leta,               PRO 29, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1

Členská schůze volí za člena výboru Radima Perlína,       PRO 29, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1

Usnesení 2.3.

Členská schůze volí za revizora pana Karla Balíka           PRO 30, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Na návrh výboru OS byly stanoveny na rok 2010 členské příspěvky takto :

Ekonomicky aktivní osoby: minimálně 100 Kč ročně

Neekonomicky aktivní osoby (důchodci, studující, ženy na mateřské dovolené) :                                                                    minimálně 50   Kč ročně

Usnesení: 2.4.

Členská schůze schvaluje členské přípěvky pro rok 2010 ve výši

Ekonomicky aktivní osoby: minimálně 100 Kč ročně

Neekonomicky aktivní osoby (důchodci, studující, ženy na mateřské dovolené) :                                                                    minimálně 50   Kč ročně

Členská schůze stanovuje splatnost členských příspěvků na kalendářní rok nejpozději do 31.5. 2010

6. Program na další období

OS Kostelík na další období připravuje:

 • Vánoční koncert v kapli sv. Máří Magdaleny v Kostelíku.
 • Příprava a vydání almanachu Historie Kostelík. OS připraví z podkladů, které byly prezentovány na výstavě a z dalších materiálů almanach.
 • Vydání kalendáře Kostelík 2010.
 • Obnova cesty přes pole směrem k pile, dokončení jednání s majiteli, zajištění smluv na převod a vybudování cesty po obvodu pole.
 • Dokončení jednání s římskokatolickou církví a městysem Slabce a převzetí kaple.
 • Organizace slavnostního pálení čarodějnic.
 • Vprůběhu léta 2010 OS Kostelík připravuje výstavu Jak se dříve žilo, II. ročník Skotsko vKostelíku a II. ročník kursu pletení a keramiky.

7. Různé

Starosta SDH Modřejovice-Kostelík pan Mirek Vyskočil poděkoval za dosavadní spolupráci a potvrdil další zájem SDH Modřejovice-Kostelík o pokračování spolupráce. Všechny přítomné pozval na tradiční hasičský bál, který se koná koncem února 2010 v Kulturním domě Slabce a pozval na další akce SDH.

Občanské sdružení je otevřeno všem zájemcům, kteří mají zájem podílet na aktivitách OS Kostelík a přispět k rozvoji Kostelíka. Proto, chcete-li se zapojit do Občanského sdružení, je možné kontaktovat jakéhokoliv člena výboru vyplnit jednoduchou přihlášku a zaplatit členský poplatek na běžný rok.

V případě dalších podnětů, nápadů nebo připomínek prosím kontaktujte předsedu OS Kostelík Petra Klauba na čísle nebo mailem : 605 158 017,  klaub@kostelik.cz

Nebo další členy výboru na čísle:

Milan Let: 603 534 665, let@kostelik.cz

Radim Perlín: 605 581 163, perlin@kostelik.cz

 

Ověřil: Milan Let, Radim Perlín

Schválil:           Petr Klaub