členská schůze

Archiv příspěvků pro členská schůze.

OS Kostelík zve všechny členy OS Kostelík a další přátele a kolegy na v pořadí již V. členskou schůzi našeho OS Kostelík. Členská schůze se bude konat v kapli sv. Máří Magdaleny v sobotu 11.8. od 15.00, tedy v době otevření knihovny.

Těšíme se na hojnou účast a těšíme se i na vaše názory, stanoviska a postoje.

POZOR ZMĚNA

Vzhledem k většímu počtu omluvenek a předpokládaných neúčastí se termín členské schůze přesouvá

na sobotu 18.8. 2012 od 15.00 v kapli.

Program se nemění.

Program členské schůze je k dispozici zde.  Pozvánka na V členskou schůzi

Tagy:

V sobotu 13.8. po povídání o zaniklých vsích se v kapli konala již 4. výroční členská schůze OS Kostelík. Petr Klaub zrekapituloval, co se nám za uplynulý  rok podařilo dosáhnout, co jsme v Kostelíku zorganizovali a jaké akce jsme zajistili. Milan Let informoval o velmi dobrých výsledcích hospodaření a poté jsme předestřeli plány na další rok naší činnosti. Pozornost věnujeme především opravám kaple jako největší památky a nejvýznamnější budovy v Kostelíku. Podmínkou je dobré přijetí našich projektů u grantových komisí, ale zdá se, že máme pro příští rok docela velkou naději uspět. Také jsme prodiskutovali možnou výstavbu vyhlídkové věže nad řekou u naší vyhlídky Na Plazích a rozšíření kompostárny.  Požádali jsme také starostu o možnost doplnění veřejné zeleně na návsi místo chybějících stromů. Zvolili jsme i staronový výbor OS ve složení Petr Klaub – předseda, Milan Let – hospodář a Radim Perlín – člen. Nově jsme také zvolili revizorku. Místo pana Balíka, který slíbil, že bude revizora dělat rok a vydržel s námi vlastně tři roky, byla zvolena revizorkou Jitka Balšánová, která nám tedy bude koukat pod prsty, jak si vedeme. Děkujeme panu Balíkovi za jeho práci pro naše OS a přejeme Jitce Balšánové hodně sil a entusiasmu.  V diskuzi jsme poté změnili termín pro otevření knihovny. Místo sobotního dopoledne bude knihovna otevřena vždy každou sobotu odpoledne od 15:00 do 16:00 . Kávička se bude podávat, je možné se zastavit na kus řeči nebo probrat cokoliv se členy výboru OS.

V kapli jsme také předvedli velký panoramatický pohled na údolí Berounky a na všechny kopečky za řekou, které jsou vidět z Vršek. Díky Vráťovi Štýbrovi snad budou mít možnost všichni na Vrškách u lavičky vidět tento obrázek a porovnávat ho s realitou před očima.

Podrobný zápis z členské schůze připravuje Petr Klaub a ihned po jeho dokončení ho zavěsíme také na web.

Doplnění:

Petr zápis připravil již za týden, ale nepodařilo se díky různým nastavením mailů a bezpečnosti na internetu poslat na naše mailové adresy a tak jsem se k zápisu dostal až dnes a hned ho vyvěšuji na web.

Zde je zápis Členská schůze 2011

Tagy: , ,

Konečně !!

Teprve dnes zakládám na web zápis z naší členské schůze, která se konala již před 2 měsíci.

Zápis připravil Petr Klaub již na konci srpna, ale já jsem poté byl na dovolené, pak jsem byl mimo Prahu.

Omlouvám se.

Zápis je v příloze!

iiiclenska-schuze_zapis

Tagy: ,

Ačkoliv jsme nedávno na našem webu avizovali, že se blíží do zdárného konce jednání s Římskokatolickou církví o převodu kaple sv. Máří Magdaleny v Kostelíku, opak je pravdou. Na mimořádné členské schůzi v sobotu odpoledne výbor OS Kostelík informoval členy občanského sdružení o změně postoje pana faráře Kružíka, který se rozhodl i přes prakticky roční jednání nepodepsat darovací smlouvu s městysem Slabce a nepřevést kapli na městys a dále na OS Kostelík. Nemůžeme, pokud nemáme ke kapli jakýkoliv právní vztah, žádat o dotace a nemůžeme tedy zajišťovat alespoň základní údržbu kaple. Proto jsme zvažovali všechny možné další kroky. Na základě doporučení mimořádné členské schůze, jsme se domluvili, že se pokusíme znova vejít v jednání s Arcibiskupstvím pražským a panem farářem a pokusíme se změnit jeho názor na celou věc.

Druhým tématem jednání byl další vývoj při budování cesty okolo pole nad Berounkou. Bohužel se ukázalo, že i přes dobrou vůli všech majitelů pozemek pro cestu nám prodat nebo dokonce dát zdarma, nemůže jeden majitel toto učinit, protože jako hospodařící rolník dostává na tento pozemek dotace z prostředků Společné zemědělské politiky EU, jeho pozemky jsou zaměřeny a vedeny v databázi podporovaných pozemků. V rámci poskytované dotace se zavázal, že na těchto pozemcích bude ještě 4 roky hospodařit. Takže ani cestu v celé své délce nejde nyní postavit. Výbor OS na základě doporučení členské schůze se proto rozhodl zaměřit se především na vybudování odpočinkového místa a vyhlídky nad řekou v cípu lesa u posedu – kazatelna myslivců.

 

Tagy: ,

Občanské sdružení Kostelík svolává na sobotu 19.9. 2009 od 15:00 mimořádnou členskou schůzi OS Kostelík. Sejdeme se v hasičárně v Kostelíku. Rádi bychom se se všemi členy OS Kostelík poradili, jak dále nakládat s kaplí sv. Máří Magdaleny v Kostelíku.

Těšíme se na všechny členy a příznivce Kostelíka.

Za výbor OS Kostelík

Radim Perlín

Tagy: ,

Členská schůze se konala dne 1.8. 2009 od 19.00 v na návsi v Kostelíku. 

Program:

 • 1. Schválení programu členské schůze
 1. Zpráva o činnosti
 2. Zpráva o hospodaření
 3. Úprava stanov
 4. Volba orgánů OS a stanovení členských příspěvků
 5. Program OS na další období
 6. Různé

 

Na zahájení členské schůze se registrovalo celkem  30 přítomných členů OS Kostelík. Schůze je usnášeníschopná.  

Tito přítomní mají hlasovací právo.

Hosté : Mirek Vyskočil, starosta SDH Modřejovice-Kostelík

Členskou chůzi zahájil a řídil Radim Perlín.

1.      Přítomní členové svalují program členské schůze 

                                                                                PRO 30, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

2.      Zpráva o činnosti.

Předseda OS Petr Klaub přednesl zprávu o činnosti OS Kostelík od založení do dnešního dne. Zhodnotil dosavadní práci výboru OS a vrátil se k jednotlivým cílům sdružení.

Usnesení: členská schůze schvaluje zprávu o činnosti  

PRO 30, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

3.      Zpráva o hospodaření

Hospodář OS Milan Let přednesl zprávu o hospodaření od minulé členské schůze a zdůvodnil nejvýznamnější příjmy a výdaje našeho sdružení.

Usnesení: členská schůze schvaluje zprávu o hospodaření

PRO 30, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

4. Úprava stanov.

Předseda OS Kostelík zdůvodnil návrh na doplnění stanov v článku II. Cíle sdružení takto

Za čtvrtou odrážku doplnit další odrážku

 • Kulturní, publikační a propagační činnost.

Na návrh J. Korfa byla do stanov dále doplněna další odrážka

 • Seminární činnost.

Usnesení 2.1.

Členská schůze schvaluje úpravu stanov OS Kostelík ve znění upraveném členskou schůzi.

PRO 30, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

 

5. Volba orgánů OS a stanovení členských příspěvků

Do výboru OS na další období byli navrženi dosavadní členové výboru Petr Klaub, Milan Let a Radim Perlín, Žádné další nominace do výboru nebyly předloženy.

Ve volbě byli zvolení členy výboru

Usnesení 2.2.

Členská schůze volí za předsedu Petra Klauba,                 PRO 29, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1

Členská schůze volí za pokladníka Milana Leta,               PRO 29, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1

Členská schůze volí za člena výboru Radima Perlína,       PRO 29, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1

Usnesení 2.3.

Členská schůze volí za revizora pana Karla Balíka           PRO 30, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Na návrh výboru OS byly stanoveny na rok 2010 členské příspěvky takto :

Ekonomicky aktivní osoby: minimálně 100 Kč ročně

Neekonomicky aktivní osoby (důchodci, studující, ženy na mateřské dovolené) :                                                                    minimálně 50   Kč ročně

Usnesení: 2.4.

Členská schůze schvaluje členské přípěvky pro rok 2010 ve výši

Ekonomicky aktivní osoby: minimálně 100 Kč ročně

Neekonomicky aktivní osoby (důchodci, studující, ženy na mateřské dovolené) :                                                                    minimálně 50   Kč ročně

Členská schůze stanovuje splatnost členských příspěvků na kalendářní rok nejpozději do 31.5. 2010

6. Program na další období

OS Kostelík na další období připravuje:

 • Vánoční koncert v kapli sv. Máří Magdaleny v Kostelíku.
 • Příprava a vydání almanachu Historie Kostelík. OS připraví z podkladů, které byly prezentovány na výstavě a z dalších materiálů almanach.
 • Vydání kalendáře Kostelík 2010.
 • Obnova cesty přes pole směrem k pile, dokončení jednání s majiteli, zajištění smluv na převod a vybudování cesty po obvodu pole.
 • Dokončení jednání s římskokatolickou církví a městysem Slabce a převzetí kaple.
 • Organizace slavnostního pálení čarodějnic.
 • Vprůběhu léta 2010 OS Kostelík připravuje výstavu Jak se dříve žilo, II. ročník Skotsko vKostelíku a II. ročník kursu pletení a keramiky.

7. Různé

Starosta SDH Modřejovice-Kostelík pan Mirek Vyskočil poděkoval za dosavadní spolupráci a potvrdil další zájem SDH Modřejovice-Kostelík o pokračování spolupráce. Všechny přítomné pozval na tradiční hasičský bál, který se koná koncem února 2010 v Kulturním domě Slabce a pozval na další akce SDH.

Občanské sdružení je otevřeno všem zájemcům, kteří mají zájem podílet na aktivitách OS Kostelík a přispět k rozvoji Kostelíka. Proto, chcete-li se zapojit do Občanského sdružení, je možné kontaktovat jakéhokoliv člena výboru vyplnit jednoduchou přihlášku a zaplatit členský poplatek na běžný rok.

V případě dalších podnětů, nápadů nebo připomínek prosím kontaktujte předsedu OS Kostelík Petra Klauba na čísle nebo mailem : 605 158 017,  klaub@kostelik.cz

Nebo další členy výboru na čísle:

Milan Let: 603 534 665, let@kostelik.cz

Radim Perlín: 605 581 163, perlin@kostelik.cz

 

Ověřil: Milan Let, Radim Perlín

Schválil:           Petr Klaub

Tagy: ,

clenska-schuzeV sobotu od 19.00 proběhla na návsi členská schůze OS Kostelík. Schůze projednala výroční zprávu OS Kostelík, kterou připravil předseda OS Petr Klaub a  zprávu o hospodaření, kterou přednesl hospodář OS Milan Let. Členové OS Kostelík schválili výši členských příspěvků na rok 2010 ve výši 100 Kč pro ekonomicky aktivní členy a 50 Kč pro ekonomicky neaktivní členy sdružení, jako jsou ženy na mateřské dovolené a důchodci.  Členské příspěvky budeme vybírat na počátku roku 2010 a všichni členové budou ještě mailem nebo osobně informováni.

Členská schůze také na další rok zvolila staronové  členy výboru OS. Výbor tedy bude pracovat ve složení Petr Klaub – předseda OS, Milan Let – hospodář OS a Radim Perlín – člen výboru OS. Revizorem OS Kostelík dále zůstává pan Karel Balík.  Členská schůze také schválila dílčí změnu stanov OS. V bodě předmět činnosti byl doplněn bod o kulturní, publikační a prezentační činnosti a na návrh pana Korfa byla do stanov zařazena i  možnost pořádání seminářů.

Členové OS dostali CD s fotografiemi ze všech akcí našeho OS.

Moc nás těší, že se počet členů OS dále rozrůstá a že nás je nyní již 52 aktivních členů v Kostelíku.

Naše jednání také pozdravil pan Mirek Vyskočil, starosta Sboru dobrovolných hasičů Modřejovice – Kostelík a společně jsme se domluvili na další spolupráci s hasiči.

Tagy:

Novější příspěvky »