Stanovy OS KOSTELÍK z.s.

STANOVY OS KOSTELÍK, z.s.

 

čl.I

Název a sídlo, působnost a charakter spolku

 Název spolku je: OS KOSTELÍK, z.s. (dále jen „spolek“).

 1. Sídlem spolku je Rakovník, Malcova 1764.
 2. Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky, celý spolek je místně příslušnou organizační jednotkou.
 3. Spolek je zapsaný v rejstříku spolků, spolek je založený podle zákona č. č. 89/2012 Sb.

  čl.II

  Cíle spolku

 1. Cíle spolku jsou:
    • ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním spolku.
    • ochrana životního prostředí.
    • ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny.
    • ochrana zeleně v obci.
    • kulturní, publikační a propagační činnost.
    • seminární činnost.

 

čl.III

Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:
  • členská schůze
  • výbor a předseda spolku
 2. revizor spolku

  čl.IV

  Členství ve spolku

 1. Členem spolku může být jen fyzická osoba starší 15 let.
 2. Přihlášku ke členství přijímá výbor spolku. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů výboru spolku.
 3. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
 4. Členství zaniká:
  • doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru spolku.
  • rozhodnutím členské schůze o vyloučení.
  • nezaplacením příspěvku na běžný rok.
  • úmrtí člena spolku
  • zánikem spolku.
 5. Člen má právo:
 • účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován.
 • účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen.
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku.
 • podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.

6. Člen má povinnost:

 • dodržovat stanovy spolku a jednat v souladu s cíli spolku a svou činností naplňovat cíle spolku.
 • platit příspěvek ve výši stanovené členskou schůzí na každý rok nejpozději do 31.5. běžného roku.

 čl.V

Formy činnosti

 1. Hlavní formou dosahování cílů spolku je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, zejména:
  • praktická činnost členů ve spolupráci s orgány ochrany životního prostředí
  • kooperace s jinými spolky,  ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny.
  • účast při jednáních a řízeních s  orgány státní správy a samosprávy.
  • organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli spolku. 

čl.VI

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, schází se nejméně jednou ročně.
 2. Členskou schůzi svolává výbor spolku. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů spolku, nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor spolku nejpozději do 30 dnů náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním, pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.
 3. Členskou schůzi svolá výbor spolku také, požádá-li o to písemně 1/3 členů spolku a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
 4. Členská schůze:
  • schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku, pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny přítomných členů spolku.
  • schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu.
  • určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období.
  • stanovuje počet a volí členů výboru spolku
  • volí revizora spolku.
  • stanovuje příspěvky na každý rok. 

   

čl.VII

Výbor a předseda spolku, jednání jménem spolku

 1. Výbor spolku je tříčlenný, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí předsedu spolku a pokladníka. Činnost výboru spolku řídí předseda spolku, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.
 2. Výbor spolku řídí spolku v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru spolku je volně přístupná členům spolku.
 3. Výbor spolku:
  • na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku
  • připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů činnosti na další rok.
 4. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku a jedná jménem spolku, jménem spolku dále jednají předsedou písemně pověření členové spolku. Tyto osoby jednají jménem spolku samostatně. V hospodářských věcech jedná jménem spolku samostatně také pokladník spolku.

  čl.VIII

  Revizor

 1. Kontroluje činnost spolku, jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze.
 2. Připravuje revizní zprávu, kterou předkládá členské schůzi.
 3. Funkční období revizora je stejné jako výboru spolku.

3 komentářů

 1. Avatar Jarka Hejátková

  Dobrý den. Stránky Kostelíka jsou super. Nechci vypadat, jako člověk, který si soustavně na něco stěžuje, ” ale ”
  prosím pokuste se za občanské sdružení o změnu osvětlení ne svítit večer, ale přes noc. V současné době nesvítí světlo uprostřed návsi před panem Valtou a mnou. Takže večer a přes noc je tam tma tmoucí.
  Dalšími problémy Vás nebudu zatěžovat ty si musím vyřídit sama na obci až se k soudruhovi starostovi dostanu, protože už jsem to zkoušela , ale jeho kamarádi měli přednost. takže zdravím a ať nám Kostelík vzkvétá.
  Jarka Hejátková

 2. Avatar perlin

  Budeme kontaktovat panu starostu a poprosíme ho o výměnu vadné lampy na sloupu veřejného osvětlení.
  Obávám se, že váš požadavek, aby se nesvítilo večer a ráno, ale v noci je osamělý. Při diskuzi s dalšími v Kostelíku všichni potvrzují, že jsou rádi, že se svítí do cca 11:30 v noci a pak od cca 4:00 ráno.
  Děkujeme za pochvaly webu, snažíme se, aby se v Kostelíku něco dělo.
  Za OS Kostelík srdečně zdraví
  Radim Perlín

 3. Avatar Jaromír Tupý

  nějak jsem to jako počítačový analfabet zvoral ( správně zoral) a tak o to s větším důrazem křičím ” stránky jsou SUPER, práce vás tří se nedá hodnotit jinak než zase SUPER a já vám všem třem přeji, abyste i do další pro Kostelík prospěšné práce měli náladu, chuť a hlavně zdraví také SUPER !!! V Kostelíku je nám vždy moc hezky a tak za všechny čtyři = já, Wanda a naší čtyřnozí klucí Hepík a Arnošt – moc a moc díků, nechť Kostelík vzkvétá!! Jaromír Tupý

Comments are now closed.