Darovací smlouva

Darovací  smlouva

uzavřena v souladu s ustanovením § 628 a následujících ustanovení  zákona č.40/1964 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

 

 

Smluvní strany:

 

údaje o dárci…………….

údaje o dárci…………….

údaje o dárci…………….

 

dále jen „dárce“,

a

Občanské sdružení Kostelík

se sídlem

Malcova 1764

Rakovník

 

dále jen „obdarovaný“,

 

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

 

darovací  smlouvu

Článek I.

Předmět smlouvy

1.      Předmětem této smlouvy je finanční dar ve výši  ………..,- Kč.

2.      Dar poskytuje dárce obdarovanému dobrovolně. S darem dárce nespojuje žádnou protislužbu ze strany obdarovaného.

3.      Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž po 1 obdrží každá ze smluvních stran.

4.      Smluvní strany se zavazují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy  potvrzují svým podpisem.

 

 

V ……………………………… dne …………………….

 

……………………………………..                                              …………………………………………

 podpis dárce                                                                     podpis obdarovaného