Zápis z 2. členské schůze

Členská schůze se konala dne 1.8. 2009 od 19.00 v na návsi v Kostelíku. 

Program:

 • 1. Schválení programu členské schůze
 1. Zpráva o činnosti
 2. Zpráva o hospodaření
 3. Úprava stanov
 4. Volba orgánů OS a stanovení členských příspěvků
 5. Program OS na další období
 6. Různé

 

Na zahájení členské schůze se registrovalo celkem  30 přítomných členů OS Kostelík. Schůze je usnášeníschopná.  

Tito přítomní mají hlasovací právo.

Hosté : Mirek Vyskočil, starosta SDH Modřejovice-Kostelík

Členskou chůzi zahájil a řídil Radim Perlín.

1.      Přítomní členové svalují program členské schůze 

                                                                                PRO 30, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

2.      Zpráva o činnosti.

Předseda OS Petr Klaub přednesl zprávu o činnosti OS Kostelík od založení do dnešního dne. Zhodnotil dosavadní práci výboru OS a vrátil se k jednotlivým cílům sdružení.

Usnesení: členská schůze schvaluje zprávu o činnosti  

PRO 30, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

3.      Zpráva o hospodaření

Hospodář OS Milan Let přednesl zprávu o hospodaření od minulé členské schůze a zdůvodnil nejvýznamnější příjmy a výdaje našeho sdružení.

Usnesení: členská schůze schvaluje zprávu o hospodaření

PRO 30, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

4. Úprava stanov.

Předseda OS Kostelík zdůvodnil návrh na doplnění stanov v článku II. Cíle sdružení takto

Za čtvrtou odrážku doplnit další odrážku

 • Kulturní, publikační a propagační činnost.

Na návrh J. Korfa byla do stanov dále doplněna další odrážka

 • Seminární činnost.

Usnesení 2.1.

Členská schůze schvaluje úpravu stanov OS Kostelík ve znění upraveném členskou schůzi.

PRO 30, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

 

5. Volba orgánů OS a stanovení členských příspěvků

Do výboru OS na další období byli navrženi dosavadní členové výboru Petr Klaub, Milan Let a Radim Perlín, Žádné další nominace do výboru nebyly předloženy.

Ve volbě byli zvolení členy výboru

Usnesení 2.2.

Členská schůze volí za předsedu Petra Klauba,                 PRO 29, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1

Členská schůze volí za pokladníka Milana Leta,               PRO 29, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1

Členská schůze volí za člena výboru Radima Perlína,       PRO 29, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1

Usnesení 2.3.

Členská schůze volí za revizora pana Karla Balíka           PRO 30, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Na návrh výboru OS byly stanoveny na rok 2010 členské příspěvky takto :

Ekonomicky aktivní osoby: minimálně 100 Kč ročně

Neekonomicky aktivní osoby (důchodci, studující, ženy na mateřské dovolené) :                                                                    minimálně 50   Kč ročně

Usnesení: 2.4.

Členská schůze schvaluje členské přípěvky pro rok 2010 ve výši

Ekonomicky aktivní osoby: minimálně 100 Kč ročně

Neekonomicky aktivní osoby (důchodci, studující, ženy na mateřské dovolené) :                                                                    minimálně 50   Kč ročně

Členská schůze stanovuje splatnost členských příspěvků na kalendářní rok nejpozději do 31.5. 2010

6. Program na další období

OS Kostelík na další období připravuje:

 • Vánoční koncert v kapli sv. Máří Magdaleny v Kostelíku.
 • Příprava a vydání almanachu Historie Kostelík. OS připraví z podkladů, které byly prezentovány na výstavě a z dalších materiálů almanach.
 • Vydání kalendáře Kostelík 2010.
 • Obnova cesty přes pole směrem k pile, dokončení jednání s majiteli, zajištění smluv na převod a vybudování cesty po obvodu pole.
 • Dokončení jednání s římskokatolickou církví a městysem Slabce a převzetí kaple.
 • Organizace slavnostního pálení čarodějnic.
 • Vprůběhu léta 2010 OS Kostelík připravuje výstavu Jak se dříve žilo, II. ročník Skotsko vKostelíku a II. ročník kursu pletení a keramiky.

7. Různé

Starosta SDH Modřejovice-Kostelík pan Mirek Vyskočil poděkoval za dosavadní spolupráci a potvrdil další zájem SDH Modřejovice-Kostelík o pokračování spolupráce. Všechny přítomné pozval na tradiční hasičský bál, který se koná koncem února 2010 v Kulturním domě Slabce a pozval na další akce SDH.

Občanské sdružení je otevřeno všem zájemcům, kteří mají zájem podílet na aktivitách OS Kostelík a přispět k rozvoji Kostelíka. Proto, chcete-li se zapojit do Občanského sdružení, je možné kontaktovat jakéhokoliv člena výboru vyplnit jednoduchou přihlášku a zaplatit členský poplatek na běžný rok.

V případě dalších podnětů, nápadů nebo připomínek prosím kontaktujte předsedu OS Kostelík Petra Klauba na čísle nebo mailem : 605 158 017,  klaub@kostelik.cz

Nebo další členy výboru na čísle:

Milan Let: 603 534 665, let@kostelik.cz

Radim Perlín: 605 581 163, perlin@kostelik.cz

 

Ověřil: Milan Let, Radim Perlín

Schválil:           Petr Klaub

Tagy: ,